1. Obsah nabídky.

Cestovní agentura Dvořák Libor  (dále jen C.A.) zajišťuje pronájmy ubytování podle uveřejněných informací, podle popisu, termínu, ceny, v souladu s potvrzenou rezervací. Neodpovídá za škody zákazníků v podobě neuskutečněného nebo zpožděného pobytu z důvodu vyšší moci (přírodní katastrofy, války, stávky, rozbouřeného moře), zásahu příslušníků orgánů moci, havárie nebo problémy s dopravním prostředkem apod. CA pouze zajišťuje pronájmy ubytování.

 

2. Vznik smlouvy.

Smlouva mezi zákazníkem a C.A. vstupuje v platnost přijetím závazné přihlášky (vyplněné a podepsané), zaslané poštou nebo faxem, jejím zaregistrováním v C.A. nebo zaplacením příslušné zálohy zákazníkem tzn. zaslání částky na účet C.A., složenkou nebo osobně.

 

3. Platební podmínky.

 Do 14 dnů (pokud není uvedeno na přihlášce jinak) od obdržení závazné přihlášky jsou účastníci povinni zaplatit 40% z ceny celého objektu (pokud není uvedeno jinak)  a přihlášku odeslat na adresu C.A. Přijmutím částky nebo připsáním na účet C.A. je jejich místo závazně rezervováno. Nezaplacením stanovené zálohy do 14-ti dnů je posouzeno jako storno objednávky ze strany zákazníka. Doplatek je nutno uhradit nejpozději 40 dnů před nástupem na ubytování. Částku lze uhradit vcelku naráz. Nezaplacení je považováno za storno objednávky ze strany zákazníka, podléhající níže uvedeným storno poplatkům. Při objednávce kratší než 40 dnů před nástupem je třeba uhradit celou částku.

 

4. Cena ubytování.
V ceně ubytování je zahrnuto vše jak je uvedeno k příslušné jednotce v katalogu a je stanovena mezi zákazníkem a C.A. Ke změně této ceny ze strany C.A. může dojít pouze v případě  zásadních změn kurzu vůči € nebo NOK (+,- 10) nebo zvýšení cen majitelem ubytování. Zákazník bude o těchto změnách neprodleně informován. Při zvýšení ceny o více jak 10% se C.A. zavazuje vrátit všechny poplatky uhrazené zákazníkem pouze po písemné žádosti zákazníka v co nejkratší době. C.A. neručí za chyby v jejím katalogu způsobené tiskem. Pokud do rezervované ubytovací jednotky přijede více osob než bylo přihlášeno-zapsáno v závazné přihlášce, může majitel nemovitosti odmítnout ubytování předem nepřihlášených osob nebo přijmout všechny s tím ,že host doplatí za nepřihlášené na místě. Tohoto je ovšem se třeba vyvarovat, vzhledem k velké vzdálenosti pobytových míst. Potvrzením rezervace se host zavazuje, že případné škody způsobené na místě neprodleně uhradí majiteli.

 

Na platby nad rámec dohody, si host musí vždy nechat napsat potvrzení od majitele. Na pozdní reklamace, bez tohoto potvrzení nebude brán ohled. 

 

5. Práva a povinnosti zákazníka a C.A.
Pokud chce zákazník bez udání důvodů změnit ubytování, termín nebo počet osob, je třeba toto učinit nejpozději 30 dnů před nástupem. Pokud to bude později a nebude možné ze strany C.A. tyto změny provést, nebude na ně brán ohled a budou řešeny dle stornovacích podmínek. První změna rezervace je zdarma, za každou další bude účtováno 500,-Kč nebo nebude poskytnuta sleva. Pokud změna nebude možná, postupuje C.A. dle storno podmínek. V případě zrušení rezervace z důvodu zásahu vyšší moci  (zde pouze přírodní katastrofa nebo neštěstí v rodině) a po předložení písemného potvrzení, nebude C.A. vyžadovat žádný storno poplatek.

 

Objednavatel je povinen seznámit všechny účastníky objednaného pobytu se všeobecnými podmínkami účasti na pobytových místech C.A. a s kvalitou objednaného ubytování a služeb.

 

Pokud služby obsažené v nabídce neodpovídají skutečnosti, může zákazník  vznést reklamaci poskytovateli ubytování a spolupracovat s C.A. tak, aby příčiny či námitky byly ihned odstraněny. Nejpozději 14 dnů od doby ukončení pobytu. Zákazník musí písemnou námitku nebo reklamaci doručit představiteli C.A. Na pozdější reklamace nebude brán ohled. Agentura se zavazuje písemně odpovědět zákazníkovi do jednoho měsíce od obdržení námitky o výsledku šetření. Vyřídí jen takové stížnosti, jejichž příčina nemohla být odstraněna na místě ubytování.

 

C.A. ručí za dodržení objednaných a potvrzených služeb ze strany majitelů a pronajímatelů chat. Neručí za možné změny v objednaných službách, které mohou nastat cizím vlivem (např. poškozením chat a lodí předchozím návštěvníkem, povětrnostními podmínkami atd.)

 

C.A. si ponechává právo na změnu rezervace v případě, že dojde k mimořádným okolnostem, kterým se nelze vyhnout, ani se nedají změnit (viz.bod 1). Rezervované ubytování může změnit pouze po dohodě se zákazníkem. Pokud bude toto o 15% dražší, vyhrazuje si právo tento rozdíl naúčtovat pouze po dohodě s klientem. V případě nedohody bude vrácena celá zaplacená částka. Zavazuje se, že poskytne maximum informací o dopravě, celních zákonech, ubytování i rybaření na nabízených místech.

 

 6. Pojištění

V ceně není zahrnuto žádné pojištění. Klientům doporučujeme sjednat si obvyklé cestovní  pojištění a pojištění na způsobené škody (chaty). Pojištění na způsobené škody lze přiobjednat ke zdravotnímu pojištění do zahraničí v naší C.A.

 

7. Stornovací podmínky.

Zákazník má právo od již uzavřené smlouvy odstoupit, a to osobním sdělením,doporučeným dopisem nebo faxem. V takovém případě je povinen zaplatit C.A. stornovací poplatky ve výši:

- 2 000,- Kč z celkové ceny při zrušení smlouvy více než 90 dní před nástupem na ubytování

- 25% z celkové ceny při zrušení smlouvy delší než 89 až 40 dní před nástupem na ubytování.

- 50% z celkové ceny při zrušení smlouvy v době mezi 39. až 15. dnem před nástupem.

- 100% z celkové ceny při zrušení smlouvy v době kratší než 14 dní před nástupem nebo se na místo vůbec nedostaví.

 

Za datum zrušení rezervace se považuje doručené písemné sdělení!

 

8.Závěr

Podpisem závazné přihlášky zákazník potvrzuje, že souhlasí  s uvedenými podmínkami. 

C.A. přeje šťastnou cestu a návrat, mnoho nezapomenutelných zážitků a úlovků.

 Za C.A. Libor Dvořák